Jaa artikkeli

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

25.03.2021 | Tero Joronen

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle. Uusien ratkaisujen kohdalla on syytä myös arvioida niiden todellisia ilmastovaikutuksia.

Perinteiset arviointimenetelmät on suunniteltu lineaaritalouteen, jossa käsitellään usein suuria määriä syötettä ja tuotetaan siitä yhtä tuotetta. Kiertotaloudessa kattavan elinkaariarvion tekeminen on haasteellisempaa, koska syötteiden laatu vaihtelee ja määrät ovat usein verrattain rajallisia.

Yksinkertaisesti ilmastovaikutuksen arviointia ei voida tehdä nykyisillä ja olemassa olevilla menetelmillä, sillä ne vaativat runsaasti asiantuntijatyötä ja tarkat lähtötiedot. Tarvitaan kiertotalouteen sopivia arviointityökaluja.

ILPO-hankkeessa ilmastovaikutusten arviointiin valittiin 4 kohdetta

6Aika: ILPO-hankkeessa ilmastovaikutusten arvioinnin kohteiksi valittiin

  • jätteenpoltto
  • tiili- ja betonimurskeen käyttäminen murskeen sijasta
  • bioöljytuotanto kiertotaloussyötteistä
  • ja biomassan biokaasutus.

Valituille prosesseille selvitetään taulukoidut arvot, joita voidaan soveltaa ilmastovaikutusten muutokset arviointiin kiertotalouskeskuksissa. Syötteet valittiin yhteistyössä Topinpuiston kiertotalouskeskuksen, Turun kaupungin ja Tampereen yliopiston kanssa.

Jätteenpolttoa on paljon tutkittu ja se toimii selvityksessä referenssitapauksena. Hiilidioksidin talteenoton ilmastovaikutus selvitetään. Tiili- ja betonimurskeita on tarjolla suuria määriä ja niiden soveltaminen tarjoaa hyötyjä kivimurskeen käytön vähentyessä.

Bioöljy tarjoaa ilmastopositiivisen vaihtoehdon fossiilisille polttonesteille. Kiertotalous tuottaa jakeita bioöljyn raaka-aineeksi. Hankkeessa on tunnistettu mahdollisiksi syötteiksi biomassa, tekstiilijäte ja muovijäte. Syötteisiin perustuvan bioöljyn saantoa ja laatua tutkitaan kokeiluissa, joissa valituista tuotteista tuotetaan bioöljyä.

Biomassan kaasutusta tehdään jo Gasumin toimesta Topinpuistossa. Se on standarditapa käsitellä biomassoja biokaasun tuottamiseksi. Se toimii hyvin laskentamenetelmän vertailuun, jatkokehitykseen ja vertailuun bioöljyntuotantoon.

Arvioinnin tuloksia julkaistaan myöhemmin circhubs.fi-sivustolla.

Tero Joronen, industry professor, Tampereen yliopisto

*) Environmental impacts of recycled aggregate concrete Impatto ambientale di calcestruzzi con aggregati riciclati F. Faleschini1, M.A. Zanini1, C. Pellegrino1
(13) (PDF) Environmental impacts of recycled aggregate concrete. Available from: https://www.researchgate.net/publication/311517943_Environmental_impacts_of_recycled_aggregate_concrete [accessed Oct 27 2020].

Lue seuraavaksi

Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskus uusien kiertotalousinnovaatioiden alustana sekä biokaasun liikennekäytön mahdollisuudet – tuloksia 9.4.2019 pidetystä työpajasta

Huhtikuussa Oulussa ideoitiin toimintamallia Ruskon jätekeskukselle uusien kiertotalousinnovaatioiden alustana sekä pohdittiin biokaasun liikennekäytön mahdollisuuksia ja…