Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Business Tampere c/o Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy/ 2650662‐4 Yhteystiedot: Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Nimi: Pirkko Eteläaho Yhteystiedot: Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere puh. +358 40 630 4840

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyperuste Business Tampereen koordinoima 6Aika-hanke ”Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset” on usean eri osatoteuttajan yhteinen projekti. Osatoteuttajia ovat Business Tampereen lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Kiertokaari Oy. Hankkeessa edistetään kuutoskaupunkien kiertotaloustoimijoiden verkostoitumista ja hankkeessa tuotetaan tietoa sekä järjestetään erilaisia työpajoja julkisten toimijoiden sekä yritysten tarpeisiin. Verkostojen luomiseksi ja ylläpitämiseksi käsittelemme yritysten sekä julkisten toimijoiden edustajina toimivien henkilöiden henkilötietoja. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kohdeorganisaation ja hankkeen osatoteuttajien välisen suhteen luominen, ylläpito, hankkeen toiminnasta ja tapahtumista tiedottaminen ja asiantuntijatiedon tarjoaminen yrityksille kohdennettujen työpajojen muodossa.

4. Rekisterin tietosisältö Rekisteröitäviä tietoja ovat: • Nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) • Yrityksen edustajan ilmoittamat tiedot yrityksen toiminnasta

5. Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja hankitaan: • Rekisteröidyltä itseltään sähköisen haku-/yhteystietolomakkeen kautta, sekä sähköpostitse.

6. Henkilötietojen vastaanottajat / vastaanottajaryhmät ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaville projektissa työskentelevillä henkilöille: Nimi: Meeri Hilli Yhteystiedot: Ruskonniityntie 10 90620 Oulu puh. 040 637 1687 Nimi: Kaisa Jussila Yhteystiedot: Kuormakatu 17 20380 Turku puh. 040 354 0115. Muut henkilötietojen käsittelijät: Luova toimisto Ranka Oy Ketokatu 8 90140 Oulu puh. 050 3434 967 Luova Toimisto Ranka Oy käsittelee tietoja vain sopimuksen täyttämisen mukaisessa tarkoituksessa ja laajuudessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

8. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Rekisteröidyn oikeudet: • saada tietoa omien henkilötietojensa käsittelystä • päästä tarkistamaan rekisterin sisältämät omat henkilötietonsa • oikaista tietoja • poistaa omat tietonsa • rajoittaa tietojensa käsittelyä • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen • vastustaa tietojen käsittelyä Kun rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan rekisteröitynä, hänen tulee lähettää tarkastuspyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2). Mikäli rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole asianmukaista, hänellä on oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

9. Henkilötietojen säilyttämisaika Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeen selosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Arvioimme rekisterien ajantasaisuutta säännöllisesti toiminnassamme.

10. Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus Rekisterinpitäjän on ilmoitettava kaikenlaisista tehdyistä henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjän on myös ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.