Puheenvuoro

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen alue, jolloin alueen nettopäästöjen tulisi olla negatiiviset. Päästövähennysten jälkeenkin kaupunkien hiilineutraalius tulee edellyttämään laajamittaista päästöjen kompensointia, mihin ei toistaiseksi ole olemassa riittäviä keinoja.

Vaikka vuoteen 2029 on vielä aikaa, Turun kaupunki on jo lähtenyt miettimään keinoja jäljelle jäävien päästöjen kompensointiin ja pyrkii edistämään erityisesti paikallisten ratkaisujen kehittämistä.

Päästöjen kompensointi on aihe, joka herättää kovasti keskustelua ja kiinnostaa eri tahoilla. Kompensaatioiden suunnittelun tulisi lähteä aina periaatteesta vältä – vähennä – kompensoi, jotta kaikki keinot päästöjen vähentämiseksi käytetään ensin. Myös Turun kaupungin ensisijaisena tavoitteena on edistää päästöjen vähentämistä ja olemmekin saavuttamassa hyvin vuodelle 2029 asetettua tavoitetta.  

Tilaisuus paikallisten kompensaatioiden edistämisestä

Turun kaupunki järjesti syyskuussa 2020 tilaisuuden Ratkaisuja päästöjen paikalliseen kompensointiin, johon kutsuttiin mukaan keskustelemaan sekä kompensaatiopalveluita tarjoavia tahoja kuten yrityksiä ja yhdistyksiä, asiantuntijaorganisaatioita ja kompensaatiopalveluiden hankkimisesta kiinnostuneita tahoja. Tilaisuuden keskusteluissa nostettiin esille neljä yleisestikin tunnistettua periaatetta, jotka kompensoinnissa tulisi huomioida: lisäisyys, pysyvyys, mitattavuus ja todennettavuus. Tilaisuudessa käytiin keskustelua siitä, miten hyvin nämä neljä periaatetta toteutuvat markkinoilla olevissa palveluissa ja mitä haasteita erilaisiin kompensointimenetelmiin liittyy sekä etsittiin myös uusia ratkaisuja.

Yksi keskusteluissa esiin nostettu haaste oli ns. kaksoislaskennan ongelma. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaksi tai useampi taho voi laskea saman päästövähennyksen hyväkseen. Esimerkkinä kotimaiset metsityshankkeet, joiden päästövähennykset lasketaan myös kansallisiin vähennyskiintiöihin, jolloin voidaan katsoa, että aitoa kompensaatiota ei synny. Tähän haasteeseen kaivattiinkin ratkaisuja erityisesti paikallisten kompensaatioiden edistämiseksi. 

Keskustelua, selvempiä pelisääntöjä ja yhteistyötä kaivataan

Keskusteluissa korostui tarve yhteisten pelisääntöjen luomiselle kompensaatiomarkkinoille. Kompensaatiopalveluista kiinnostuneet tahot kokivat myös haasteelliseksi selvittää ja vertailla erilaisia vaihtoehtoja. Toimijoiden yhteinen viesti oli, että keskustellulle ja yhteistyölle on kovasti tarvetta ja kiinnostusta. Vaikka yksinkertaisia ratkaisuja ei ole ja päästöjen kompensointiin liittyy osin monia avoimia kysymyksiä, niistä kiinnostuneiden tulisi kuitenkin aloittaa jostakin, jotta toimiva järjestelmä saadaan kehitettyä.

Osin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ratkaistavien haasteiden selvittämistä odotellessa on kuitenkin tärkeä kehittää erilaisia hiilensidontaa edistäviä ratkaisuja. Kokeiluaihioita voi löytyä esimerkiksi betonin uusiokäytöstä tai viherrakentamisen yhdistämisestä hiilinieluajatteluun. Sopivaksi katsottuja kokeiluja ja paikallisen kompensaatiomallin suuntaviivoja edistetään Turun kaupungin koordinoimassa  ILPO -Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa.  Turun kaupunki haluaakin omalta osaltaan olla kehittämässä sekä edistämässä keskustelua niin paikallisista kuin muistakin ratkaisuista kompensointiin ja hiilensidontaan.  

Maija Rusanen, projektikoordinaattori

Turun kaupunki

Kaupungit kiinnostuneita edistämään erityisesti paikallisia ratkaisuja päästöjen kompensointiin

Suomalaiset kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustavoitteita. Vaikka tavoitteet saavutetaan, hiilineutraalius tulee edellyttämään laajamittaista päästöjen kompensointia, […]

Tampereen vuoden 2021 ensimmäisen kokeilupalveluhankintakierroksen pilotit valittu!

Saimme avoinna olleeseen avoimeen vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseen liittyvään kokeilupalveluhankintahakuumme jälleen mahtavan määrän hyviä […]

Kokeilupalveluhankinnat – Tampereen Infra ja Gispo – kunnossapidon ennakointi

Gispo valittiin toteuttamaan Tampereen Infran kanssa avatut kokeilupalveluhankinnat teiden kunnossapitoon liittyvään datankeruuseen ja -käsittelyyn sekä […]

Apply in pilot service procurements to help reduce carbon emissions in the Turku region – best ideas get 10 000 euro’s for piloting!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) is opening two pilot service procurements to help achieve carbon positive circular […]

Hae mukaan Turun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 22.2. mennessä – parhaita ideoita tuetaan 10 000 eurolla!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avaa yrityksille kaksi avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään kiertotalouskeskusten arvoketjujen ja toiminnan vähähiilisyyttä. […]

Avoin haku Tampereen seudun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 21.2.2021 asti!

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataan kolme, vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen […]