Jaa artikkeli

Kuinka jätteenkäsittelykeskukset muutetaan kiertotalouden avoimen innovaation alustoiksi?

16.01.2018 | CircHubs

Suomessa useista entisistä kaatopaikka-alueista ollaan kehittämässä ekoteollisuuskeskuksia. Tavoite on mahdollistaa näillä alueilla kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan harjoittamista esimerkiksi sivuvirtojen ja jätemateriaalien prosessoimisen ja hyödyntämisen kautta. Ekoteollisuuskeskuksissa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä on tärkeä rooli, koska ne hyötyvät toisistaan usein eri tavoin. Toimijoilla on kuitenkin monia haasteita, jotka haittaavat materiaalien tehokasta hyödyntämistä ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittämistä. Esimerkiksi kierrätetyn materiaalin tasalaatuisuuden puute vaikeuttaa sen käyttöä raaka-aineena teollisissa prosesseissa. Tämän kaltaisten ongelmien ratkaisemiseksi on tärkeää edesauttaa kiertotalouden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Tämä tilanne oli lähtökohtana HSY:n koordinoimassa CircHubsin osaprojektissa, jossa pyritään tunnistamaan, testaamaan ja kehittämään sopivimmat menetelmät kiertotalouden T&K&I-toiminnan kiihdyttämiseksi ekoteollisuuskeskuksissa. Tavoitteena on selvittää, miten ekoteollisuuskeskukset voisivat hyötyä tiedon ja osaamisen jakamisesta soveltamalla avoimen innovaation menetelmiä, kuten yhteiskehittämistä ja joukkoistamista. Projektissa kootaan parhaat käytännöt ja luodaan toimintamalli, jonka avulla ekoteollisuuskeskukset voivat toimia kiertotalouden avoimina innovaatioalustoina.

Projektissa lähestymistapana on soveltaa haastelähtöisen innovaation periaatteita käytäntöön. Menetelmä on kuvattu tarkemmin VTT:n Challenge Driven Innovation -julkaisussa. Ajatuksena on valita todellisia kiertotalouden haasteita ja toteuttaa niihin liittyviä nopeita yhteiskehittämiskokeiluja, joiden avulla haasteita pyritään ratkomaan. Tällaiseksi haasteeksi voidaan valita esimerkiksi jätteenpolton kuonien hyödyntäminen eri teollisuudenaloilla, kuten asfaltin tuotannossa. Kokeilemisella ja kokeilukulttuurin luomisella on tärkeä rooli, kun sovelletaan haastelähtöisen innovaation periaatteita. Mahdollisia ratkaisuja on tärkeää testata kokeilujen avulla jo innovaatioprosessin alkuvaiheessa.

Menetelmän olennaisena osana on haasteiden määrittely. Haasteiden tulee olla avoimeen innovointiin soveltuvia ja riittävän täsmällisesti määritettyjä, jotta yhteiskehittämiskokeiluista olisi eniten hyötyä. Tätä varten kartoitetaan ensin sidosryhmien näkemykset alustavista kiertotalouden kehittämistarpeista. Soveltuvimpien tarpeiden valinta ja jatkojalostaminen täsmällisesti määritellyiksi haasteiksi on oma monivaiheinen prosessinsa, sillä haasteiden on sovelluttava yhteiskehittämiskokeilujen aiheiksi. Ensiksi on määriteltävä niille valintakriteerit sekä toiseksi tarpeet on asetettava kriteerien perusteella paremmuusjärjestykseen. Kolmanneksi tarpeet on täsmennettävä tarkemmin määritellylle tasolle haasteeksi tai jopa useisiin eri ala-haasteisiin.

Vasta haasteen määrittelyvaiheen jälkeen varsinaisia nopeita yhteiskehittämiskokeiluja voidaan suunnitella ja toteuttaa. Kokeilujen suunnittelu sisältää myös yhteiskehittämiskokeilussa testattavien hypoteesien muodostamisen. Olennaista on lisäksi analysoida toteutetut kehittämiskokeilut huolellisesti, jotta kokeilujen kautta saadut opit  voidaan koostaa ja tietoja käyttää tulevien kokeiden suunnittelussa. Projektin viimeisessä vaiheessa parhaat käytännöt kootaan ja niiden perusteella luodaan avoimen innovaatioalustan konsepti ja toimintamalli käytettäväksi ekoteollisuuskeskuksissa.

 

CircHubs on EU-rahoitteinen, Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteishanke (6Aika strategia), jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta ekoteollisuuskeskusten ja kiertotalousaluiden toiminnan kehittämisen kautta. Hanke pyrkii kiihdyttämään uuden liiketoiminnan syntymistä kiertotalouteen mm. tukemalla kiertotalouden innovaatioiden kaupallistamista. Hankkeessa HSY:n yhtenä tavoitteena on kehittää menetelmiä edesauttamaan T&K&I-toimintaa yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa.

Kirjoittaja: Ira Hanf, Taival Advisory, ira.hanf@taival.com

Lue seuraavaksi

Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen…