Jaa artikkeli

Kaksi kokeilupalveluhankintaa auki Tampereen Infra Oy:n kanssa

06.10.2020 | Business Tampere

Tampereen Infra Oy (https://tampereeninfra.fi/) tuottaa yhdyskuntatekniikan kunnossapito-, rakentamis- ja paikkatietopalveluja sekä kalusto- ja korjaamopalveluja. Yhtiö kuuluu Tampereen kaupunkikonserniin ja on täysin Tampereen kaupungin omistama yhtiö. Tampereen Infra Oy:n visio on olla Tampereen seudun arvostetuin infra-alan osaaja, joka sujuvoittaa arjen toimintaa ja elämysten hankkimista pitämällä hyvää huolta Tampereesta ja sen viihtyisyydestä kestävällä tavalla.

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataankin nyt kaksi kokeilupalveluhankintaa Tampereen Infra Oy:n kunnossapitopalveluiden kehittämiseen liittyen. ILPO-hankkeen kohderyhmänä ovat vähähiilisyyttä tavoittelevat yritykset ja niiden arvo- tai palveluketjut, sekä palveluita/ratkaisuita kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi tarjoavat yritykset.

Tampereen Infra Oy haluaa kehittää kunnossapidon ennakoitavuutta, oikean kaluston valintaa ja reittioptimointia niin, että saavutetaan sekä kustannussäästöjä että vähennetään päästöjä ja teiden kulumista.

Paikkatiedon keräämisen kehittäminen sekä saatavan datan analysointi ja toimenpidesuunnitelmien tekeminen on olennaisen tärkeää kun mietitään väylien kunnossapitotöiden ennakointia (mm. oikean kaluston valinta, ajoreitit). Ajokaluston käyttövoima ei tule laajassa mittakaavassa vielä lähivuosina muuttumaan, joten tärkeää onkin tällä hetkellä keskittää kehitystyötä siihen, miten ajosuoritteita ja reittejä saadaan optimoitua ja kalusto valittua erilaisiin kunnossapitokohteisiin parhaiten soveltuvalla tavalla – näin toimien saamme kunnossapidosta aiheutuvia päästöjä pienennettyä ja pystymme myös ennaltaehkäisemään teiden kulumista, kunkäytössä on ympäristön ja työn tuottavuuden kannalta optimaalisin kunnossapitokalusto.

Onko yritykselläsi innovatiivinen ratkaisu, joka vastaa jompaankumpaan haasteeseen? Jos on, lähetä meille siitä lyhyt kuvaus viimeistään 19.10.2020 mennessä osoitteeseen pirkko.etelaaho@businesstampere.com

Osallistumme parhaiden ratkaisujen toteuttamiseen 10 000 eurolla / kokeilupalveluhankinta.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Kysymys: Voiko sama toimija tarjota ratkaisua molempiin kokeilupalveluhankintoihin?

Vastaus: Kyllä voi.

Kysymys: Onko olemassa dokumentaatiota Tampereen Infra Oy:n järjestelmätoimittajan palvelinympäristöstä, josta haetaan katu- ja kevyenliikenteenväylien kunnossapitokaluston satelliittipohjaisen paikannuksen ajouratiedot, seurantajärjestelmään liittyvien muiden tarvittavien ominaisuustietojen kanssa? Ja pääseekö tätä tietoa/dokumentaatiota jo nyt näkemään?

Vastaus:

Käytettävissä oleva avoin rajapinta ja rajapintamäärittely:

Avoin rajapinta palvelee osoitteessa https://kunto.fluentprogress.fi/KuntoTampere/v1/snowplow/

Sen avulla voi hakea esimerkiksi yhden ajoneuvon tekemiä töitä (esimerkissä 100 viimeisintä pistettä ajoneuvolta id:llä 45): https://kunto.fluentprogress.fi/KuntoTampere/v1/snowplow/45?history=100

Rajapintamäärittely löytyy osoitteesta: https://kunto.fluentprogress.fi/KuntoTampere/v1/snowplow/api-doc

Kokeilupalveluhankinta 1.

Olemassa olevan datan keruu ja tuottaminen analysointia varten

Kokeilupalveluhankinta 1:ssä on kyse siitä, miten Tampereen kaupunki voi suunnitella aurauksia, liukkaudenestoa, hiekanpoistoa ja massojen (lumi/maa) varastointia siten, että erilaisissa säätiloissa (esim. lunta paljon/vähän) on juuri oikeanlainen kalusto käytettävissä. Suunnittelun ja ennakoinnin pohjaksi on tarkoitus saada reittioptimointiin ainakin yksi parametri (=aika/kalusto/katuneliö) lisää.

Tällä hetkellä käytössä ei ole näihin kehitystarpeisiin sijainniltaan riittävän tarkkaa ajouratietoa (sijaintipisteet ja aikaleima) vaan tätä pitää kehittää. Jotta päästään suunnittelemaan eo. mukaisesti toimintaa tulee saatavilla olla ajouradataa järjestelmätoimittajan historiasta useita vuosiakin taaksepäin – tähän datankeruutyöhön on tässä kokeilupalveluhankinnassa tarkoitus luoda uusi sovellus. Suurin mielenkiinto on siinä, että saisimme suoritetietoa esim. minuuttia/m2/kalustotyyppi/hlö.  

Hankinnan sisältö:

Luodaan sovellus, jonka avulla Tampereen Infra Oy:n järjestelmätoimittajan palvelimelta haetaan katu- ja kevyenliikenteenväylien kunnossapitokaluston satelliittipohjaisen paikannuksen ajouratiedot, seurantajärjestelmään liittyvien muiden tarvittavien ominaisuustietojen kanssa, tiedon tarvitsijan määrittelemältä ajanjaksolta esim. 01.01.2020-30.04.2020.

Tiedon pitää sisältää yksittäisten ajourien tunnukset (id), ajourien yksittäisten pisteiden sijaintitieto WGS84-koordinaatistossa ja kellonaika sekunnin tarkkuudella, päivämäärä, tieto siitä mikä työtehtävä on ollut kyseessä (id), tieto siitä mikä kalusto on ollut käytössä (id) sekä tieto kuljettajasta (id)

Haetun tiedon tallennusformaatti csv tai Excel valmistellen siten, että se on käytettävissä Kokeilupalveluhankinta 2:een liittyen.

Valintakriteerit ovat seuraavat:

Ratkaisukuvauksessa osoitettu toimintakentän ja datajärjestelmien tuntemus.

Ratkaisun käytännön tason hyödyntämispotentiaali ja kustannustehokkuus.

Ratkaisukuvauksen kattavuus ja informatiivisuus.

Kuinka paljon tuotekehitystyötä tai asiaa edesauttavia toimenpiteitä hakija tarjoaa tehtäväksi.

Valmius kokeilupalveluhankinnan toteuttamiseen aikavälillä 10/2020-11/2020.

Valmius saada raportti valmiiksi viimeistään 11/2020 loppuun mennessä.

Saavutettujen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettäviä.

Kuvaa millaisen ja kuinka yksityiskohtaisen julkisen raportin tehdystä työstä voit antaa. Mikäli kaikki testitulokset ovat salaisia, pilotointi ei voi olla kokeilupalveluhankinta. Kokeilupalveluhankinta ei voi sisältää teknologiahankintoja, koneita tai laitteita.

Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Business Tampere
6Aika ILPO ilmastopositiiviset arvoketjut ja yritysalueet

Mahdolliset kysymykset voi lähettää 15.10.2020 mennessä osoitteella pirkko.etelaaho@businesstampere.com.
Vastaukset julkaisemme tällä sivulla.

Kokeilupalveluhankinta 2.

Datan analysointi ja toimenpidesuositukset

Tässä kokeilupalveluhankinnassa lähtöaineistona käytetään Kokeilupalveluhankinta 1: ssä kerättyä dataa sekä Tampereen kaupungin paikkatietorajapinnalta (WFS) saatavaa liikenneverkkoihin liittyvää katualue ja kevyenliikenteen väylän tietoa, ilmatieteenlaitoksen lämpö- ja sadetilastoja.  Lisäksi käytettävissä on kunnossapitokalustoon liittyvät ominaisuustiedot.

Kokeilupalveluhankinta 2:n tarkoituksena on analysoida kerättyä ja kerättävää dataa ja tehdä sen pohjalta toimenpidesuosituksia kunnossapitopalveluille siitä, miten tätä dataa voidaan hyödyntää ennakoivasti kun suunnitellaan tekemistä – ajoreittejä ja niiden optimointia sekä soveltuvinta ajokalustoa. Hyvään ja tarkkaan lähtötietodataan perustuvaan kunnossapitotöiden suunnitteluun panostamalla pienennämme ympäristökuormaa ja siten edistämme kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita. Valitun palvelutuottajan tulee arvioida myös sitä minkälaisia kustannussäästöjä ja päästövähennyksiä näiden optimoitujen toimenpiteiden avulla aikaansaadaan ja miten ne ovat hyödynnettävissä myös muissa kohteissa.

Toimenpidesuosituksissa tulee esittää arvioita siitä, miten näillä toimenpiteillä voidaan vähentää kunnossapitoon liittyvää ajosuoritetta, optimoida ajoreittejä sekä ennakoida kalustotarvetta eri kohteissa ja kehittää näin toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Toimenpidesuositusten tulee sisältää myös tietoa siitä, miten näitä suosituksia voitaisiin ottaa käyttöön myös muussa vastaavanlaisessa kehitystyössä. 

Hankinnan sisältö:

  • Kootun datan analysointi ja toimenpidesuositukset
    • Reittioptimointiehdotukset ja niiden parametrit
    • Kaluston valintakriteerit
    • Arvio kustannussäästöistä ja päästövähennyksistä
    • Sovellettavuus muissa kohteissa

Valintakriteerit ovat seuraavat:

Ratkaisun käytännön tason hyödyntämispotentiaali, kustannustehokkuus ja kannattavuus.

Ratkaisukuvauksen kattavuus ja informatiivisuus ja sovellettavuus muihin kohteisiin.

Ratkaisukuvaksessa osoitettu toimintakentän, datajärjestelmien ja -virtojen sekä laitekannan tuntemus.

Kuinka paljon tuotekehitystyötä tai asiaa edesauttavia toimenpiteitä hakija tarjoaa tehtäväksi hankkeessa.

Valmius testaukseen aikavälillä 10/2020-12/2020

Valmius saada testiraportti valmiiksi viimeistään 12/2020

Saavutettujen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettäviä.

Kuvaa millaisen ja kuinka yksityiskohtaisen julkisen raportin tehdystä työstä voit antaa. Mikäli kaikki testitulokset ovat salaisia, pilotointi ei voi olla kokeilupalveluhankinta. Kokeilupalveluhankinta ei voi sisältää teknologiahankintoja, koneita tai laitteita.

Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Business Tampere
6Aika ILPO ilmastopositiiviset arvoketjut ja yritysalueet

Mahdolliset kysymykset voi lähettää 15.10.2020 mennessä osoitteella pirkko.etelaaho@businesstampere.com.
Vastaukset julkaisemme tällä sivulla.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: ILPO-hankkeen elokuun kokeilupalveluhankintojen tekijäksi valittiin Vediafi

3.9 päättyneeseen 6Aika: ILPO -hankkeen kokeilupalveluhakuun tuli useita varteenotettavia hakemuksia. Parhaaksi ideaan tarjoajaksi valittiin lopulta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Avoin haku Tampereen seudun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 24.10.2021 asti!

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataan kaksi, vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae mukaan Lounais-Suomen vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 25.10. mennessä – 10 000 euroa tarjolla parhaille kokeiluille!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avaa yrityksille kaksi avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään ilmastoystävällisiä ja hiiltä sitovia liiketoimintamalleja.…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Vediafi kokeilupalveluhankinta valmis

Vediafi:n ”Clean Vehicles Wizard -palvelupilotti (CVW) kuntien liikenne- ja kuljetuskaluston sekä kuljetuspalveluiden päästöjen hallintaan, arviointiin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritysten arvoketjut kestävän liiketoiminnan mahdollistajana -webinaari 13.10. klo 9-12

Millä tavoin yritysten arvoketjut voivat tukea kestävän liiketoiminnan kehittämistä? Tervetuloa Business Tampereen järjestämään Yritysten arvoketjut…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Vastaa kyselyyn kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeista

Ostatko kunnostettua ja käytettyä? Vuokraatko mieluummin kuin hankit omaksi? Tai oletko yrittäjä, joka työskentelee kiertotalouden…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Soilfood avasi hiilinielujen myynnin Puro.earth-kauppapaikalla

Lue lisää Soilfoodin uutisesta Soilfood avasi hiilinielujen myynnin Puro.earth-kauppapaikalla – Soilfood ja tutustu kokeilupalveluhankinnan raporttiin liitteineen tarkemmin…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae mukaan vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 3.9. mennessä – paras idea saa tukea 15 000 euroa!

6Aika: ILPO-hankkeen toteuttajat avaavat yrityksille yhden avoimen kokeilupalveluhankinnan, jolla edistetään tuotteita palveluna tai muita innovatiivisia…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ColloidTek pilot- online analysis in beer brewing process

12.08.2021 | CircHubs Online monitoring of industrial processes – for instance brewing – can yield significant…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tekstiilijäte muovautuu kestäviksi kalusteiksi

Perheyritys etsi ulospääsyä koronakriisistä ja alkoi kehittää kierrätysmateriaaleista valmistettuja sisustustuotteita. Uuden polun löytämisessä auttavat avoin…