Kaksi kokeilupalveluhankintaa auki Tampereen Infra Oy:n kanssa

Tampereen Infra Oy (https://tampereeninfra.fi/) tuottaa yhdyskuntatekniikan kunnossapito-, rakentamis- ja paikkatietopalveluja sekä kalusto- ja korjaamopalveluja. Yhtiö kuuluu Tampereen kaupunkikonserniin ja on täysin Tampereen kaupungin omistama yhtiö. Tampereen Infra Oy:n visio on olla Tampereen seudun arvostetuin infra-alan osaaja, joka sujuvoittaa arjen toimintaa ja elämysten hankkimista pitämällä hyvää huolta Tampereesta ja sen viihtyisyydestä kestävällä tavalla.

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataankin nyt kaksi kokeilupalveluhankintaa Tampereen Infra Oy:n kunnossapitopalveluiden kehittämiseen liittyen. ILPO-hankkeen kohderyhmänä ovat vähähiilisyyttä tavoittelevat yritykset ja niiden arvo- tai palveluketjut, sekä palveluita/ratkaisuita kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi tarjoavat yritykset.

Tampereen Infra Oy haluaa kehittää kunnossapidon ennakoitavuutta, oikean kaluston valintaa ja reittioptimointia niin, että saavutetaan sekä kustannussäästöjä että vähennetään päästöjä ja teiden kulumista.

Paikkatiedon keräämisen kehittäminen sekä saatavan datan analysointi ja toimenpidesuunnitelmien tekeminen on olennaisen tärkeää kun mietitään väylien kunnossapitotöiden ennakointia (mm. oikean kaluston valinta, ajoreitit). Ajokaluston käyttövoima ei tule laajassa mittakaavassa vielä lähivuosina muuttumaan, joten tärkeää onkin tällä hetkellä keskittää kehitystyötä siihen, miten ajosuoritteita ja reittejä saadaan optimoitua ja kalusto valittua erilaisiin kunnossapitokohteisiin parhaiten soveltuvalla tavalla – näin toimien saamme kunnossapidosta aiheutuvia päästöjä pienennettyä ja pystymme myös ennaltaehkäisemään teiden kulumista, kunkäytössä on ympäristön ja työn tuottavuuden kannalta optimaalisin kunnossapitokalusto.

Onko yritykselläsi innovatiivinen ratkaisu, joka vastaa jompaankumpaan haasteeseen? Jos on, lähetä meille siitä lyhyt kuvaus viimeistään 19.10.2020 mennessä osoitteeseen pirkko.etelaaho@businesstampere.com

Osallistumme parhaiden ratkaisujen toteuttamiseen 10 000 eurolla / kokeilupalveluhankinta.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Kysymys: Voiko sama toimija tarjota ratkaisua molempiin kokeilupalveluhankintoihin?

Vastaus: Kyllä voi.

Kysymys: Onko olemassa dokumentaatiota Tampereen Infra Oy:n järjestelmätoimittajan palvelinympäristöstä, josta haetaan katu- ja kevyenliikenteenväylien kunnossapitokaluston satelliittipohjaisen paikannuksen ajouratiedot, seurantajärjestelmään liittyvien muiden tarvittavien ominaisuustietojen kanssa? Ja pääseekö tätä tietoa/dokumentaatiota jo nyt näkemään?

Vastaus:

Käytettävissä oleva avoin rajapinta ja rajapintamäärittely:

Avoin rajapinta palvelee osoitteessa https://kunto.fluentprogress.fi/KuntoTampere/v1/snowplow/

Sen avulla voi hakea esimerkiksi yhden ajoneuvon tekemiä töitä (esimerkissä 100 viimeisintä pistettä ajoneuvolta id:llä 45): https://kunto.fluentprogress.fi/KuntoTampere/v1/snowplow/45?history=100

Rajapintamäärittely löytyy osoitteesta: https://kunto.fluentprogress.fi/KuntoTampere/v1/snowplow/api-doc

Kokeilupalveluhankinta 1.

Olemassa olevan datan keruu ja tuottaminen analysointia varten

Kokeilupalveluhankinta 1:ssä on kyse siitä, miten Tampereen kaupunki voi suunnitella aurauksia, liukkaudenestoa, hiekanpoistoa ja massojen (lumi/maa) varastointia siten, että erilaisissa säätiloissa (esim. lunta paljon/vähän) on juuri oikeanlainen kalusto käytettävissä. Suunnittelun ja ennakoinnin pohjaksi on tarkoitus saada reittioptimointiin ainakin yksi parametri (=aika/kalusto/katuneliö) lisää.

Tällä hetkellä käytössä ei ole näihin kehitystarpeisiin sijainniltaan riittävän tarkkaa ajouratietoa (sijaintipisteet ja aikaleima) vaan tätä pitää kehittää. Jotta päästään suunnittelemaan eo. mukaisesti toimintaa tulee saatavilla olla ajouradataa järjestelmätoimittajan historiasta useita vuosiakin taaksepäin – tähän datankeruutyöhön on tässä kokeilupalveluhankinnassa tarkoitus luoda uusi sovellus. Suurin mielenkiinto on siinä, että saisimme suoritetietoa esim. minuuttia/m2/kalustotyyppi/hlö.  

Hankinnan sisältö:

Luodaan sovellus, jonka avulla Tampereen Infra Oy:n järjestelmätoimittajan palvelimelta haetaan katu- ja kevyenliikenteenväylien kunnossapitokaluston satelliittipohjaisen paikannuksen ajouratiedot, seurantajärjestelmään liittyvien muiden tarvittavien ominaisuustietojen kanssa, tiedon tarvitsijan määrittelemältä ajanjaksolta esim. 01.01.2020-30.04.2020.

Tiedon pitää sisältää yksittäisten ajourien tunnukset (id), ajourien yksittäisten pisteiden sijaintitieto WGS84-koordinaatistossa ja kellonaika sekunnin tarkkuudella, päivämäärä, tieto siitä mikä työtehtävä on ollut kyseessä (id), tieto siitä mikä kalusto on ollut käytössä (id) sekä tieto kuljettajasta (id)

Haetun tiedon tallennusformaatti csv tai Excel valmistellen siten, että se on käytettävissä Kokeilupalveluhankinta 2:een liittyen.

Valintakriteerit ovat seuraavat:

Ratkaisukuvauksessa osoitettu toimintakentän ja datajärjestelmien tuntemus.

Ratkaisun käytännön tason hyödyntämispotentiaali ja kustannustehokkuus.

Ratkaisukuvauksen kattavuus ja informatiivisuus.

Kuinka paljon tuotekehitystyötä tai asiaa edesauttavia toimenpiteitä hakija tarjoaa tehtäväksi.

Valmius kokeilupalveluhankinnan toteuttamiseen aikavälillä 10/2020-11/2020.

Valmius saada raportti valmiiksi viimeistään 11/2020 loppuun mennessä.

Saavutettujen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettäviä.

Kuvaa millaisen ja kuinka yksityiskohtaisen julkisen raportin tehdystä työstä voit antaa. Mikäli kaikki testitulokset ovat salaisia, pilotointi ei voi olla kokeilupalveluhankinta. Kokeilupalveluhankinta ei voi sisältää teknologiahankintoja, koneita tai laitteita.

Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Business Tampere
6Aika ILPO ilmastopositiiviset arvoketjut ja yritysalueet

Mahdolliset kysymykset voi lähettää 15.10.2020 mennessä osoitteella pirkko.etelaaho@businesstampere.com.
Vastaukset julkaisemme tällä sivulla.

Kokeilupalveluhankinta 2.

Datan analysointi ja toimenpidesuositukset

Tässä kokeilupalveluhankinnassa lähtöaineistona käytetään Kokeilupalveluhankinta 1: ssä kerättyä dataa sekä Tampereen kaupungin paikkatietorajapinnalta (WFS) saatavaa liikenneverkkoihin liittyvää katualue ja kevyenliikenteen väylän tietoa, ilmatieteenlaitoksen lämpö- ja sadetilastoja.  Lisäksi käytettävissä on kunnossapitokalustoon liittyvät ominaisuustiedot.

Kokeilupalveluhankinta 2:n tarkoituksena on analysoida kerättyä ja kerättävää dataa ja tehdä sen pohjalta toimenpidesuosituksia kunnossapitopalveluille siitä, miten tätä dataa voidaan hyödyntää ennakoivasti kun suunnitellaan tekemistä – ajoreittejä ja niiden optimointia sekä soveltuvinta ajokalustoa. Hyvään ja tarkkaan lähtötietodataan perustuvaan kunnossapitotöiden suunnitteluun panostamalla pienennämme ympäristökuormaa ja siten edistämme kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita. Valitun palvelutuottajan tulee arvioida myös sitä minkälaisia kustannussäästöjä ja päästövähennyksiä näiden optimoitujen toimenpiteiden avulla aikaansaadaan ja miten ne ovat hyödynnettävissä myös muissa kohteissa.

Toimenpidesuosituksissa tulee esittää arvioita siitä, miten näillä toimenpiteillä voidaan vähentää kunnossapitoon liittyvää ajosuoritetta, optimoida ajoreittejä sekä ennakoida kalustotarvetta eri kohteissa ja kehittää näin toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Toimenpidesuositusten tulee sisältää myös tietoa siitä, miten näitä suosituksia voitaisiin ottaa käyttöön myös muussa vastaavanlaisessa kehitystyössä. 

Hankinnan sisältö:

  • Kootun datan analysointi ja toimenpidesuositukset
    • Reittioptimointiehdotukset ja niiden parametrit
    • Kaluston valintakriteerit
    • Arvio kustannussäästöistä ja päästövähennyksistä
    • Sovellettavuus muissa kohteissa

Valintakriteerit ovat seuraavat:

Ratkaisun käytännön tason hyödyntämispotentiaali, kustannustehokkuus ja kannattavuus.

Ratkaisukuvauksen kattavuus ja informatiivisuus ja sovellettavuus muihin kohteisiin.

Ratkaisukuvaksessa osoitettu toimintakentän, datajärjestelmien ja -virtojen sekä laitekannan tuntemus.

Kuinka paljon tuotekehitystyötä tai asiaa edesauttavia toimenpiteitä hakija tarjoaa tehtäväksi hankkeessa.

Valmius testaukseen aikavälillä 10/2020-12/2020

Valmius saada testiraportti valmiiksi viimeistään 12/2020

Saavutettujen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettäviä.

Kuvaa millaisen ja kuinka yksityiskohtaisen julkisen raportin tehdystä työstä voit antaa. Mikäli kaikki testitulokset ovat salaisia, pilotointi ei voi olla kokeilupalveluhankinta. Kokeilupalveluhankinta ei voi sisältää teknologiahankintoja, koneita tai laitteita.

Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Business Tampere
6Aika ILPO ilmastopositiiviset arvoketjut ja yritysalueet

Mahdolliset kysymykset voi lähettää 15.10.2020 mennessä osoitteella pirkko.etelaaho@businesstampere.com.
Vastaukset julkaisemme tällä sivulla.

Lue seuraavaksi

Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Webinaari: Kasvua kestävästä liiketoiminnasta 5.11.2020 klo 9-12

Miten kestävyyden huomioiminen voi tukea yrityksen kannattavuutta ja kasvua muuttuvassa maailmassa? Miten suunnitella liiketoiminnasta kestävää […]
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tutkimus kiertotalouden ja ilmastotavoitteiden mahdollistajana – tapahtuma Turussa 7.10

Tervetuloa keskustelemaan ja verkostoitumaan uusien tutkimusaiheiden, yrityslähtöisten harjoitustöiden ja opiskelijatöiden pariin. Yritykset esittävät tapahtumassa omia […]
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tarasteen alueen kokeilu kevennystäyttöjen rakentamiseksi kiertotalousmateriaaleista käynnistyy

Ensimmäinen 6Aika ILPO – ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen kokeilupalveluhankinta käynnistyy Tarasteella syksyllä 2020. 6Aika […]
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ratkaisuja päästöjen paikalliseen kompensointiin – verkkotilaisuus 24.9.2020

Turun kaupunki järjestää 24.9.2020 verkkotilaisuuden, jonka tavoitteena on edistää keskustelua päästöjen kompensoinnista sekä siihen liittyvistä […]
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tervetuloa Innovaatiot ja kestävä kehitys koronaepidemian keskellä -verkkokoulutukseen 3.6.2020 klo 9:00-12:00

Koulutuksen materiaalit löydät täältä:Hellon Oy – koulutusmateriaaliTyöpaja-canvas Koulutuksen tavoitteena on tukea pk-yrityksiä uuden tilanteen keskellä, […]
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tarjoa omaa ratkaisuasi Tarasteen alueen kokeilupalveluhankintoihin

Toimiiko yrityksesi infrarakentamisen ja/tai materiaalien uusiokäytön parissa? Tarjoa omaa ratkaisuasi Tarasteen alueen kokeilupalveluhankintoihin – parhaat […]
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Asiakasarvo kiertotalousmarkkinoilla

Mitä on asiakasarvo? Kiertotalousmarkkinoiden kasvaessa kysymykseen vastataan usein oletuksin, tai odotuksin. Asiakasarvoa yleisesti pohdittaessa on […]
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Customer value in circular economy business market

In the phase of growth in the circular economy market, ‘what is the customer value?’ […]
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden sparrauspalvelu auttaa yrityksiä kehittämään kestävämpää liiketoimintaa

Ilmastonmuutoksen myötä yrityksiltä tarvitaan uusia innovaatioita ja kehittymistä kestävämmän liiketoiminnan suuntaan. Tässä apuna voi toimia […]
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Suomalaisten jätteestä vain 2% päätyy uudelleenkäyttöön

Käytettyjen tavaroiden, kuten vaatteiden ja huonekalujen uudelleenkäytön haasteena on niihin liittyvät asenteet, logistiikka, toiminnan kannattavuus […]