Jaa artikkeli

SE-romun keräily ja resurssitehokkuus

28.02.2019 | CircHubs

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu pitää sisällään monia ympäristölle ja ihmisille haitallisia aineita, mutta myös monia arvokkaita materiaaleja. Siksi sen keräystä olisi tärkeää entisestään tehostaa ja kehittää.

Koostin tietoa SE-romun keräilystä ja käsittelyn nykytilasta selvityksellä, jonka tarkoituksena oli tuottaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle ja 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeelle tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen järjestämisestä sekä keräilyn resurssitehokkuudesta. Tavoitteena oli, että työn tuloksia voidaan käyttää hankkeessa hyödyksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun noutopalvelun kehittämisessä. Selvitys on tehty aiheesta löytyvää lähdemateriaalia ja tutkimuksia hyödyntäen.

Tekemäni selvityksen mukaan suurin haaste SE-romun keräilyn suhteen on edelleen se, että liian iso osa käytöstä poistetuista SE-laitteista jää ihmisten koteihin pyörimään eikä päädy SE-keräykseen. Keräyksen järjestämistä tulisi kehittää siten, että nykyistä isompi osa kerätyistä SE-laitteista pystyttäisiin ohjaamaan uudelleenkäyttöön materiaalihyödyntämisen sijaan. Oleellista olisi, että nykyistä suurempi osa rikkinäisistä tai muuten käytöstä poistetuista SE-laitteista tulisi kerättyä ja käsiteltyä asianmukaisesti.

Aiempia tutkimuksia SE-romun keräilyn ja käsittelyn ympäristövaikutuksista ei selvityksessä löydetty, mutta SE-romun materiaalikoostumuksen perusteella päädyttiin hyödyntämään tietoa keräysmetallin käsittelyn ympäristövaikutuksista. Varsinaista mittaria, jolla SE-romun keräilyn resurssitehokkuutta ja kannattavuutta voitaisiin arvioida, ei selvityksessä saatu luotua.

Teksti: Anna-Kaisa Kälviäinen, Turun ammattikorkeakoulun opiskelija ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmasta

Tutustu selvitykseen

Tutustu myös opinnäytetyöhöni, joka pohjautuu 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeelle tehdyn selvityksen tuloksiin.


Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta selvityksiä erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Tuloksia esitellään tässä sarjassa.

Lue seuraavaksi

Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskus uusien kiertotalousinnovaatioiden alustana sekä biokaasun liikennekäytön mahdollisuudet – tuloksia 9.4.2019 pidetystä työpajasta

Huhtikuussa Oulussa ideoitiin toimintamallia Ruskon jätekeskukselle uusien kiertotalousinnovaatioiden alustana sekä pohdittiin biokaasun liikennekäytön mahdollisuuksia ja…