Jaa artikkeli

SE-romun keräily ja resurssitehokkuus

28.02.2019 | CircHubs

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu pitää sisällään monia ympäristölle ja ihmisille haitallisia aineita, mutta myös monia arvokkaita materiaaleja. Siksi sen keräystä olisi tärkeää entisestään tehostaa ja kehittää.

Koostin tietoa SE-romun keräilystä ja käsittelyn nykytilasta selvityksellä, jonka tarkoituksena oli tuottaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle ja 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeelle tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen järjestämisestä sekä keräilyn resurssitehokkuudesta. Tavoitteena oli, että työn tuloksia voidaan käyttää hankkeessa hyödyksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun noutopalvelun kehittämisessä. Selvitys on tehty aiheesta löytyvää lähdemateriaalia ja tutkimuksia hyödyntäen.

Tekemäni selvityksen mukaan suurin haaste SE-romun keräilyn suhteen on edelleen se, että liian iso osa käytöstä poistetuista SE-laitteista jää ihmisten koteihin pyörimään eikä päädy SE-keräykseen. Keräyksen järjestämistä tulisi kehittää siten, että nykyistä isompi osa kerätyistä SE-laitteista pystyttäisiin ohjaamaan uudelleenkäyttöön materiaalihyödyntämisen sijaan. Oleellista olisi, että nykyistä suurempi osa rikkinäisistä tai muuten käytöstä poistetuista SE-laitteista tulisi kerättyä ja käsiteltyä asianmukaisesti.

Aiempia tutkimuksia SE-romun keräilyn ja käsittelyn ympäristövaikutuksista ei selvityksessä löydetty, mutta SE-romun materiaalikoostumuksen perusteella päädyttiin hyödyntämään tietoa keräysmetallin käsittelyn ympäristövaikutuksista. Varsinaista mittaria, jolla SE-romun keräilyn resurssitehokkuutta ja kannattavuutta voitaisiin arvioida, ei selvityksessä saatu luotua.

Teksti: Anna-Kaisa Kälviäinen, Turun ammattikorkeakoulun opiskelija ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmasta

Tutustu selvitykseen

Tutustu myös opinnäytetyöhöni, joka pohjautuu 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeelle tehdyn selvityksen tuloksiin.


Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta selvityksiä erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Tuloksia esitellään tässä sarjassa.