Jaa artikkeli

Kuitusaviliete

05.03.2018 | CircHubs

 

Materiaalikuvaus ja määräarvio

Kuitusaviliete on paperitehtaan jätevedenpuhdistuksessa syntyvää lietettä. Eri paperitehtailta tuleva kuitusaviliete on koostumukseltaan erilaista. Oulun Stora Enso Oyj:n tehtaan jätevedenpuhdistuksen mekaanisessa esiselkeytyksessä syntyy kuitusavilietettä, joka on pääasiassa kalsiumkarbonaattia ja selluloosakuitua. Kuitusavilietteen koostumus on noin 85 % kalsiumkarbonaattia ja 15 % selluloosakuitua. Lietteen kuiva-ainepitoisuus on noin 30 %. (Pöyry 2007.)

Kuitusavilietettä syntyy Oulun Stora Enson paperitehtaalla noin 25 000 tonnia vuodessa. Koko Suomessa vastaavaa määrää on vaikea määrittää koostumuksen vaihdellessa. Muilla kuutoskaupunkialueilla ei kuitenkaan toimi paperitehtaita, joten kuitusaviliete todettiin relevantiksi materiaalivirraksi ainoastaan Oulun seudulla. Kiertokaari on aiemmin hyödyntänyt kuitusavilietettä maarakentamisessa kaatopaikan pohjarakenteen tiivistyskerroksessa korvaamassa neitseellisiä raaka-aineita. Kaatopaikalle lietettä ei ole saanut sijoittaa vuoden 2016 alusta voimaan tulleen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon jälkeen (VNA 331/2013), eikä uusia kaatopaikka-alueita ole enää Oulussa tarvetta rakentaa. Kuitusavilietettä ei toisaalta voi hyödyntää merkittävästi muussa rakentamisessa, kuten teiden reunapenkereissä tai äänivalleissa muun muassa liukoisen nikkelin ja fluorin vuoksi (Pöyry 2007, VNA 403/2009).

 

Innovaatiotarpeet

Kuitusavilietteen suuri määrä, orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto sekä aiemman hyödyntämismenetelmän poistuminen aiheuttavat tarpeen uusille innovaatioille

  • Tarve kehittää uusia käyttökohteita ja käsittelymenetelmiä.
  • Jätteenkäsittelyalueiden rajallinen varastointitila lisää osaltaan paineita lietteen tehokkaalle ja nopealle käsittelylle.
  • Tarve poistaa lietteessä olevien liukoisten aineiden määrää raja-arvojen alapuolelle, sillä tällä hetkellä ne rajoittavat hyödyntämistä maanrakennuksessa

 

Liiketoimintaan liittyvät haasteet ja mahdollisuudet

Vaikka paperintuotannon määrä on vähentynyt Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana, tuotettiin sitä silti 10,3 miljoonaa tonnia vuonna 2017 (Metsäteollisuus ry 2018). Määrällisesti kuitusaviliettä tuotetaan jatkossakin paljon Suomessa. Jos tulevaisuudessa löydetään ratkaisuja tarkastelussa esiin nousseisiin innovaatiotarpeisiin, voidaan käsittelyissä syntyviä kustannuksia saada alemmas ja parantaa samalla kuitusavilietteen liiketoimintapotentiaalia.

Lähteet

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista, 331/2013.

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta, 403/2009.

Pöyry, 2007. LAANILAN VOIMA OY, STORA ENSO OYJ JA OULUN ENERGIA – VOIMALAITOSTUHKIEN LOPPUSIJOITTAMINEN, YVA-SELOSTUS

Metsäteollisuus ry 2018: PAPERIN JA KARTONGIN TUOTANTO SUOMESSA.

Lue seuraavaksi

Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen…